Algemene Voorwaarden

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website (www.captaintasting.com) en aangeboden producten en diensten van Captain Tasting. De website (www.captaintasting.com) en handelsnaam (Captain Tasting) zijn eigendom van RD Leisure BV (Amsterdamsestraatweg 549, 3553 EG Utrecht). Door van de website gebruik te maken en een of meer van de producten en/of diensten af te nemen van Captain Tasting gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik van de producten of website van Captain Tasting verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven.

 1. Definities

– Producten/diensten: Evenementen en/of proeverijen georganiseerd door Captain Tasting waarbij deelnemende horeca-gelegenheden gedurende de duur van het evenement, tenzij anders aangegeven, open zijn voor bezoekers op vertoon van een geldig deelnemersbewijs.

– Deelnemer: De geregistreerde eigendomhouder van een geldig en betaald deelnemersbewijs voor de producten/diensten van Captain Tasting. Deelname bewijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaande toestemming van Captain Tasting.

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Op alle met Captain Tasting gesloten overeenkomsten met betrekking tot de producten/diensten zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Captain Tasting uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 1. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door de volledige en juiste invulling van het bestelformulier, zoals dit via de website wordt gepresenteerd, en na ontvangst van de betaling door Captain Tasting. Tevens komt de overeenkomst tot stand, door aankoop en betaling van het deelnemersbewijs bij de daartoe aangewezen bedrijven en partners. De overeenkomst gaat in op de datum van toezending of overdracht van de entreebewijzen.

 1. Prijs

Captain Tasting heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen. Betaling vindt plaats door afschrijving of overschrijving van het verschuldigde bedrag van de door de bezoeker aan Captain Tasting opgegeven bankrekening. De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering aan het door de bezoeker opgegeven adres na ontvangst van de betaling. De op de website vermelde periode van aflevering van de entreebewijzen is slechts indicatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Annuleren

Annuleren is mogelijk tegen 100 procent van het verschuldigde bedrag uit de gesloten overeenkomst. Tot 72 uur voor aanvang van het evenement kan de deelnemer met schriftelijke toestemming van Captain Tasting de persoonsgebonden entreebewijzen van de producten en diensten op een andere ten naamstelling laten zetten door Captain Tasting.

 1. Intellectuele eigendomsrecht

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Captain Tasting toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Captain Tasting de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 1. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker van de Captain Tasting website verbindt zich er onder meer toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom (5) de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Captain Tasting te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 1. Persoonsgegevens / Privacy beleid

Captain Tasting verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.  Inschrijven gaat op geheel vrijwillige basis en u gaat hierdoor akkoord met de opname van uw gegevens in het mailbestand van Captain Tasing. Captain Tasting gaat een samenwerking aan met restaurants die zijn benaderd door Captain Tasting en door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden mag een e-mailadres gebruikt worden voor toekomstige acties/aanbiedingen door Captain Tasting. Captain Tasting gebruikt persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden en deze gegevens zullen dus nooit aan derden worden overgedragen.

 1. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Captain Tasting kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Captain Tasting website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

 1. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internet browsers kunt u ‘cookies’ van uw harde schrijf verwijderen, ‘cookies’ afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internet browser voor verdere details.

 1. Aansprakelijkheid van Captain Tasting

De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Captain Tasting staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Captain Tasting is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Captain Tasting  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 1. Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Captain Tasting heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Captain Tasting houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

 1. Toepasselijke wetgeving

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze producten/diensten en onze website met uitzondering van de Nederlandse doorverwijzingsregels uit het Nederlandse internationaal privaatrecht.

Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

 1. Verantwoordelijkheid

Captain Tasting besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de site. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De gebruikers van Captain Tasting, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. De informatie op deze site is verkregen van verschillende partijen en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Captain Tasting worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Captain Tasting omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Captain Tasting wijst iedere verantwoordelijkheid van de inhoud van de site van de hand.

 1. Aansprakelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Captain Tasting  zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Captain Tasting geeft geen enkele garantie, noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Alle op deze websites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, muziek, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de rechtmatige eigenaars van deze websites en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites. Captain Tasting behoudt zich het recht voor om toegang tot haar website te weigeren en te ontnemen.

 1. Rechten

Captain Tasting heeft het recht om groepen of personen of andere content dat is toegevoegd door gebruikers op de website weer te verwijderen, wanneer deze niet voldoen aan de regels en richtlijnen van Captain Tasting. Gebruikers mogen geen reclame maken, drugs-, poker-, porno- of gokcontent op de website plaatsen. Captain Tasting heeft het recht om een persoon van de website te verbannen.

 1. Overige bepalingen

Captain Tasting behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruikers wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of e-mail. Indien bezoeker niet binnen 10 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de wijzigingen of aanvullingen, wordt bezoeker geacht daarmee in te stemmen.

Captain Tasting is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Bezoeker geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]